Na de verkiezingen: een nieuw college van burgemeester en wethouders

De komende vier jaar gaan drie nieuwe wethouders aan de slag voor Goes: Joan Veldhuizen van PvdA-GroenLinks, Martijn Vermeulen van Nieuw Goes en Stan Meulblok van Partij voor Goes. Ook ziet u een vertrouwd gezicht terug: André van der Reest van de SGP-ChristenUnie.

Coalitieakkoord

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. Hierdoor is de samenstelling van het college van burgemeester en wethouders veranderd. Samen met burgemeester Margo Mulder nemen de wethouders beslissingen over allerlei onderwerpen in de gemeente. Zij leggen hierover verantwoording af aan de gemeenteraad. De plannen voor de komende jaren hebben de vier samenwerkende partijen opgeschreven in een coalitieakkoord met de titel ‘Goes, een krachtige samenleving’. Hieronder leest u op hoofdlijnen wat de samenwerkende partijen willen voor Goes en wat u van het nieuwe college kunt verwachten.

Een krachtige samenleving!

Visie

  • Goes is een gemeente die gevormd en gedragen wordt door haar inwoners, bedrijven en organisaties. Samen werken zij aan een plek waar het fijn is om te wonen, waar het goed ondernemen is en waar ambitieuze plannen worden gerealiseerd. Met elkaar zorgen we voor een krachtige samenleving;
  • Onze inwoners hebben recht op een gemeentebestuur dat zich inzet voor een krachtige samenleving. En dat gaan we doen. Met nieuwe en ambitieuze plannen. Goes is een toegankelijke gemeente, waar iedereen gelijke kansen heeft om mee te doen;
  • Inwoners van Goes beslissen mee over hun eigen stad, dorp of straat. We geven hun het vertrouwen om met elkaar tot oplossingen te komen en voeren breed gedragen ideeën uit. We staan daarbij dicht naast onze inwoners en zorgen voor heldere communicatie;
  • Wij gaan voor een krachtige samenleving waarin iedereen omkijkt naar elkaar. En waar passende zorg bereikbaar is voor iedereen. Het college luistert naar inwoners en streeft naar oplossingen op maat en preventie. Met als resultaat een gezondere en gelukkigere samenleving;
  • We nemen de gevolgen van klimaatverandering serieus en gaan werken aan een klimaatbestendige openbare ruimte. We zorgen ervoor dat alle inwoners, bedrijven en organisaties mee kunnen doen met de verduurzaming van de samenleving;
  • In een krachtige samenleving is plaats voor iedereen. Iedereen is welkom en wordt gewaardeerd. Het hebben van een betaalbare woning is daarbij belangrijk. We staan ervoor dat iedereen goed kan wonen in Goes;
  • Samen met de gemeenteraad gaan we aan de slag met de raadsagenda. We onderschrijven daarbij de gezamenlijke ambities op het gebied van deelname aan de samenleving, duurzaamheid en wonen;
  • Elke bijdrage, groot of klein, maakt onze samenleving sterker. Ons college steekt haar hand uit naar alle inwoners, bedrijven, organisaties, verenigingen, partijen en alle anderen om samen te werken aan een krachtige samenleving.

Dichtbij, duidelijk en dienstbaar

Het college wil de betrokkenheid van inwoners, ondernemers en organisaties bij onze gemeente groter maken. Zoveel mogelijk al op voorhand. We zijn goed benaderbaar en goed te begrijpen voor iedereen die ons nodig heeft. We werken daarbij aan een snelle dienstverlening, van goede kwaliteit. We zijn toegankelijk en communiceren in begrijpelijke taal.

Duurzaam denken en doen

Duurzamer denken en doen is hard nodig! We omarmen de doelen voor duurzaamheid van de Verenigde Naties en maken deze onderdeel van het gemeentelijk beleid. We stimuleren energiebesparing, duurzame opwekking van energie en innovatie. Ook voor mensen met een klein budget. Dit doen we onder meer via het Bespaarhuis en door als gemeente zelf het goede voorbeeld te geven.

Prettig wonen voor iedereen

Goes groeit hard. Stijgende huizenprijzen, hogere huren en een krappe woningmarkt zorgen bij elkaar voor toenemende ongelijkheid. We gaan ons inspannen voor voldoende en betaalbare woningen voor iedereen, in een fijne woonomgeving. Dit doen we door regie te nemen op ruimtelijke ontwikkelingen. Samen met andere partijen komen we met plannen, in een versneld tempo. Het doel is uitbreiding van het woningaanbod in alle prijsklassen, koop- én huurwoningen.

Een stevig sociaal fundament

Iedereen moet mee kunnen doen in Goes. We gebruiken daarvoor de verbindende kracht van onderwijs, sport en cultuur. Bij het maken en uitvoeren van plannen hebben we oog voor het perspectief en de mogelijkheden van inwoners. Bij het bieden van zorg hanteren we de menselijke maat. Bovendien moet zorg voor iedereen bereikbaar zijn. We zetten ons in voor goed onderwijs en stimuleren culturele vernieuwing en initiatieven. We bevorderen een gezonde levensstijl en verruimen armoederegelingen.

Aantrekkelijk en bereikbaar

Goes staat al jaren hoog op de ranglijst van economisch best presterende gemeenten. Deze positie willen we behouden, versterken én laten zien. We leggen de relatie tussen stedelijke aantrekkelijkheid, het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt en de woningmarkt. Tegelijkertijd zetten we in op brede welvaart met oog op toekomstige generaties. Hierbij versterken economie en andere onderwerpen elkaar, zoals cultuur, onderwijs, sport en zorg. Niet alleen in de stad Goes, maar ook in onze dorpen.

Eerst luisteren, dan doen

Met dit coalitieakkoord kiezen we voor een open aanpak. We vinden dat de beste oplossingen voor Goes bereikt worden in samenspraak met de gemeenteraad, inwoners en andere organisaties. Binnen Goes én buiten onze gemeentegrenzen zoeken we actief naar samenwerking en afstemming met anderen. Tegelijk werken we aan sluitende begrotingen, zodat onze gemeente financieel gezond blijft.

Volledige coalitieakkoord

Lees het complete coalitieakkoord en de verdeling van de onderwerpen per wethouder op de website. Ga naar de website van de gemeente.
 

Samenspel, jaargang 53, juli 2022